ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Декларация за защита на личните данни
 
Съгласие
 
С настоящето съгласие долуподписаният/ната …………………………………………………………........................................., ЕГН:……………........., с постоянен адрес: ……………………………………………………...................................... давам съгласието си на АКВА ТУР БГ ЕООД, ЕИК: 200437831, да обработва, в това число събира, използва, съхранява и изтрива, следните мои лични ми данни (моля посочете личните данни, които ще обработвате)
 
за целта/-ите на (описание на целта/-ите за ползване на личните данни)
 
за период от …………………………. (период, в продължение на който личните данни ще се ползват) и да прехвърля личните ми данни за ползването им в рамките на описаната/-ите тук цел/-и на (наименование, регистрационни данни, данни за връзка с лицето, на което ще бъдат прехвърлени за ползване личните данни, ако е приложимо) осигурявайки, че личните ми данни се обработват в съответствие с изискванията на Европейския съюз и местното законодателство. Данни за връзка с/със (наименование на дружеството – първоначален получател на личните данни):
 
АКВА ТУР БГ ЕООД София, ул. Здраве 9, ет.1, офис 3  и мейл адрес: megashop@aqua-tour.net, тел.+ 359 2 813 133;    +359 878 886 677;
 
С подписването на настоящото заявявам, че съм запознат/а със следните мои права:
 
Право на информация относно и достъп до личните ми данни, съхранявани от Вас;
 
Право да изисквам коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните ми данни;
 
Право да възразя срещу обработване поради причини, свързани с мои легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако Администраторът не докаже съществуването на защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред моите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;
 
Право на преносимост на данните;
 
Право на подаване на оплакване през Комисията за защита на личните данни;
 
Право да мога по всяко време да оттегля съгласието си за събирането, обработването и използването на личните данни с действие занапред.
 
Аз лично съм предоставил личните си данни на (наименование на дружеството – първоначален получател на личните данни). Декларирам,че давам съгласието за ползване на личните данни и на останалите потребители фигуруращи в подписаният от мен договор,като нося персонална отговорност за това.
 
Запознат/а съм, че ако желая да упражня своите права, следва да адресирам искането си до ……………….., ул. …………........................................... , и мейл: …………...............................................  или на посочения физически адрес.
 
 
Място: ...................                                                                    Подпис: ....................

Дата:   ...................                                                                   (Име, Фамилия на физическото лице/