ОБЩИ УСЛОВИЯ - ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

 
7. ЗАПИСВАНЕ, СРОК, ЦЕНА  И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ОБЩАТА ЦЕНА:
7.1. Записване за туристически пакет  може да се осъществи , директно в офиса на туроператора  или турагента , както и  по  телефон или по интернет. Когато договорът за туристически пакет се сключва по телефона, туроператорът, а когато туристическия пакет се продава чрез туристическия агент - и туристическия агент, предоставят на пътуващия стандартен формуляр за предоставяне на информацията съгласно Приложение № 1 към чл. 82, ал. 1 ТЗ чрез хиперлинк , а ако това е невъзможно Приложение № 2 към чл. 82, ал. 1 ТЗ -  Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в случаи, различни от тези, включени в  и информацията по ал.1, т.1-9 на чл.82 от ЗТ.
Резервацията е валидна след внасяне на депозит до  72 часа/седемдесет и два часа/ след потвърждаването и подписването на Договора за предоставяне на туристически пакет . 
7.2. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от Туроператора в рамките на 72 часа. ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, Туроператорът може да предложи на Пътуващия други възможности за настаняване. В случай, че Пътуващият не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановен заплатения депозит.
7.3. Депозита за валидиране на резервацията е  в размер на 50% ( Петдесет на сто )на потребител  от общата цена на туристическия пакет. ) Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането.Окончателно плащане на съответния туристически пакет  се извършва до 21 (двадесет и един ) дни преди датата на отпътуването. Изключение правят резервациите направени по-ранни записвания и други промоции при , които плащанията се осъществяват в зависимост от условията на хотела и офертата . Независимо от внесения депозит при неспазване на срокове за доплащане ПОТРЕБИТЕЛЯ  губи съответната отстъпка за ранни записвания  като пакетната цена се рекалкулира по цени валидни към момента на резервирането.
7.4. Информацията предоставена в офисите на ТУРОПЕРАТОРА е меродавна и се ползва с приоритет пред тази от други информационни източници /интернет, рекламни брошури, радио, тв. предавания и т.н./
7.5.Договорът за предоставен туристически пакет  може да бъде сключен и в електронна форма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на туроператор или туристически агент, чрез поставяне на маркер в поле "Приемам общите условия и съдържанието на договора за туристически пакет" и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия и на Закона за защита на потребителите.
7.6. След сключване на договора увеличението на пакетната цена е възможно, при условие, че туроператорът е уведомил пътуващия писмено, включително и на предоставения електронен адрес за кореспонденция, но не по-късно от 20(Двадесет )  дни преди датата на пътуването , в случай ,че е налице: промяна в цената на превоза на пътници, което е в следствие на промяна в цената на горивото или други източници на енергия,  промяна в размера на данъците и таксите върху сключените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или слизане от борда на пристанища и летища, или обменни курсове, отнасящи се за туристическия пакет.Намалението на пакетната цена е възможно при съблюдаване на същите критерии.
7.7.Когато увеличението на цената надхвърля 8 ( Осем ) на сто от общата цена туристическия пакет, в срок не по-късно от 7 дни, считано от датата на уведомлението, Пътуващият има право да приеме предложената промяна или да прекрати договора без да заплаща такса / неустойка за прекратяване на същия.
В случай, че използва правото си за прекратяване, Пътуващият има право да приеме туристически пакет-заместител със същото или по –високо качество, ако туроператорът предлага такъв, Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен съгласно при условията на този член  и пътуващият не приеме туристически пакет-заместител, туроператорът възстановява всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи – не по-късно от  14 ( Четиринадесет ) дни след прекратяването на договора.
7.8.Ако Пътуващият е получил надлежно уведомлението за увеличението на пакетната цена по смисъла на настоящия текст, включително и на посочения от него електронен адрес за кореспонденция, но не е възразил в указания срок, съответно не е уведомил Туроператора кое от посочените свои права ползва, страните приемат, че същият е съгласен с извършената промяна, като Пътуващият се задължава да заплати разликата на Туроператора.
7.9.Пътуващият има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице,/изклщчаем разрвации по ранни записвания/ което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, само след като е отправил писмено предизвестие до Туроператора на адреса за кореспонденция за същия с писмо с обратна разписка, получено от Туроператора в срок не по - късно от10 (десет ) дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договора за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора, ако има такава и на всички допълнителни такси или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Туроператорът информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните си разходи, във връзка с прехвърлянето.Туроператора не гарантира възможноста това да се случи,ако хотелиер или друг тип доставчик не потвърдят смяната.В случаите на пакети където пътуването се извършва с редовни полети и класата на билета не позволява никакви корекции,то тогава ПОТРЕБИТЕЛЯ  е длъжен да закупи нов билет с цена към момента на издаване на новия.
ІІІ. РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
8.Ранните записвания са валидни при резервация и плащане, направени в рамките на обявените за всеки хотел дати, срокове и условия.Ранните резервации са с различни от стандартните такива като условия и  изисквания.
8.1.При резервация с включени отстъпки за ранно записване Пътуващият има право да смени датата на пътуване или да преотстъпи своето пътуване на трето лице в срок до 7(Седем)  дни, считано от датата на сключване на договора,чрез отправяне на писмено предизвестие до Туроператора на адреса за кореспонденция за същия с писмо с обратна разписка, получено от Туроператора. При неспазване на посочения срок, съответно след изтичане на същия,  смяната на датата на пътуване или преотстъпване правата на трето лице се заплащат от пътуващия, съгласно валидните в момента на смяната цени и условия.
8.2.При резервации по пакет „ранно записване“ в случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на пътуване, след изтичане на  срок от 7 (седем) дни от датата на сключване на договора , Пътуващият резервирал и заплатил пакет за „ранно записване” губи 100 % (сто процента) от внесената сума.
ІV. ВИЗОВ РЕЖИМ
9. ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да подготви, обезпечи и осъществяването на туристическия пакет , като ПЪТУВАЩИЯТ от своя страна е длъжен да окаже пълно съдействие, като
предостави необходимите документи за осъществяване на пътуването,както и сам отговаря за валидноста на  документа за пътуване -паспорт/л.карта
10. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът e длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин, включително приблизителни срокове за получаване на визи и информация относно здравните изисквания на избраната за пътуване държава.ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира получаването на виза в страните с визов режим. ПЪТУВАЩИЯТ отговаря за редовността, валидността и точното оформление на своя задграничен паспорт. ПЪТУВАЩИТЕ, които са с паспорти различни от българските, са длъжни да се уведомят, какъв е визовия режим в държавата, която искат да посетят през България.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ И ЗАСТРАХОВАНЕ
11. ПЪТУВАЩИЯТ е длъжен да заплаща ползваните от него допълнителни услуги невлизащи в цената на туристическото пътуване. Допълнителните услуги, които не са включени в основната цена на туристическия пакет , се заявяват и заплащат допълнително при сключване на договора, като всички условия за предоставянето на тези услуги са описани към всяка програма. Незаявени допълнителни услуги не могат да бъдат таксувани .
12. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ пътуващ с деца под 18 години, чиито родители или единият от тях не ги придружава е длъжен да притежава нотариално заверена декларация от отсъстващия/те/ родител/и/ за разрешение детето да пътува в чужбина.
13. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва настаняването в съответното превозно средство по реда на записване и си запазва правото на промяна на местата на ПЪТУВАЩИЯ с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и други обективни причини.
14. Туроператорът се задължава:
14.1. Да предостави в съответствие с Общите условия по този договор туристическите услуги, заплатени от Пътуващия.
14.2. Да осигури задължителна Медицинска застраховка на Пътуващия, когато тя е включена в пакетната цена, по стандартните условия на застрахователно дружество МОНДИАЛ АСИСТЪНС       , като предостави на Пътуващия оригинал или копие на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.
15. Туроператорът предоставя на Пътуващия своевременно, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, необходимите документи за ползване на туристическите услуги, включени в пакета, като разписки, ваучери, билети и други, както и информация за часовете на пътуване по разписание и когато това е приложимо – информация за качване на борда на превозното средство, както и за часовете на разписание на междинни спирания и транспортни връзки.
16. Туроператорът има право да не изпълни задълженията си по договора, без да носи никаква отговорност, ако Пътуващият не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения.
17. Пътуващият се задължава:
17.1. Да осигури необходимите лични документи /валиден задграничен паспорт, валидна лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.
17.2. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
17.3. Пътуващият, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
18. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва медицинско застраховане на ПЪТУВАЩИЯ заминаващ извън пределите на Р. България, което е включено в цената на туристическия пакет и е валидно за периода посочен в
договора. ПЪТУВАЩИЯТ може да се информира подробно за вида на застраховката от предоставената му застрахователна полица.Застрахователната премия на човек е в размер на 10 000 евро .
18.1. По искане на Пътуващия , Туроператора го застрахова и за други рискове по време на пътуването.ПЪТУВАЩИЯ ИМА ПРАВО ДА ПИСКА СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ЗАСТРАХОВКА-ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ като е длъжен да се запознае лично и детайлно с условията на този вид застраховка. Потребители навършили 65 годишна възраст. В тези случаи всеки потребител се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката, а за наръшилите 65 години се застраховат задължително срещу по- висока  застрахователна премия.Пътуващите навършили 80 години следва да се застраховат самостоятелно срещу доплащане.
19. В случаите, когато договорът е сключен чрез ТУРАГЕНТ, то за информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и рекламации ПЪТУВАЩИЯ се отнася първо към ТУРАГЕНТА и само при невъзможност за разрешаването им, към ТУРОПЕРАТОРА.
20. Договори, подписани и сключени между ТУРОПЕРАТОРА и лица представляващи пътуващите  по силата на закона или по пълномощие имат същата сила къто сключените с пътуващите  .
VІ. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И АНУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ПЪТУВАНЕ
21.1. Туроператорът си запазва правото да промени превозвача или авиокомпанията с други при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач или авиокомпания да изпълни задълженията си.
21.2.Туроператорът има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория, със същата или близка локация без промяна на общата цена заплатена от Пътуващия, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или нежелание в последния момент на хотела да приеме туристите.
21.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или авиокомпанията, както и да комбинира полети при настъпване на други обективни причини, които налагат това и са извън неговата воля, като уведоми своевременно пътуващия по ясен,  разбираем и видим начин на траен носител, включително и чрез изпращане на съобщения на оставения мобилен телефон за връзка с пътуващия, включително и чрез изпращане на електронно съобщение.
22. Във върховия период на туристическия сезон ТУРОПЕРАТОРЪТ може да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория в същия курорт без промяна на общата цена заплатена от ПЪТУВАЩИЯ.
22.1. В случай, че ПЪТУВАЩИЯТ реши да променя по собствено желание хотели, дестинации, дати и/или вида транспорт дължи следните такси  от пълната сума на туристическият пакет:
22.2. крайният срок на промяна без да се дължат неустойки е 40 дни преди датата на отпътуване; резервации по-ранни записвания са със сроковете към тях раз.III т.8.2
22.3. 30% от общата цена на пътуването, ако промяната е направена от 39 до 25 дни преди датата на отпътуване; резервации по-ранни записвания са със сроковете към тях раз.III т.8.2
22.4. 70% от общата цена на пътуването, ако промяната е направена от 24 до 15 дни преди датата на отпътуване; резервации по-ранни записвания са със сроковете към тях раз.III т.8.2
22.5. 100% от общата цена на пътуването, ако промяната е направена 14 и по-малко дни преди датата на отпътуване.
23. При липса на минимален брой участници /ако е указан такъв в съответната оферта/ на ПЪТУВАЩИЯ се предлага индивидуално пътуване срещу допълнително заплащане, преориентиране за друга група, маршрут, дата и др. в срок от 14 дни преди датата на отпътуване. Със същия период на уведомяване ТУРОПЕРАТОРЪТ има право
да отмени изцяло пътуването, като възстанови цялата сума наПЪТУВАЩИЯ без да дължи неустойки и/или обезщетения.
VІI. НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
24. Пътуващият  има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването изпълнението на туристическия пакет със съответните неустойки.
24.1.Когато Пътуващият се откаже от пътуването и прекрати договора в срок до три работни дни от записването и внасянето на депозит, той реализира това право без санкция за него  ,ако пакета не е по условия на ранни записвания и анулационни срокове и периода. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора, от страна на Пътуващия, след изтичане на срока по предходното изречение , Пътуващият се задължава да заплати на Туроператора следните такси, които страните уговарят като размер на неустойка за прекратяване  при стандартни резервазии,тези срокове на са валидин при резервации по ранни записвания, промоционални оферти  както и такива до 39 дни преди стартиране т.е. последна минута..
24.1.1. от 39 до 30 дни преди датата на отпътуването – 30% от общата цена на пътуването ./пакета/
24.1.2.от 29 до 25 дни преди датата на пътуването – 50 % от общата стойност на пътуването./пакета/
24.1.3.от 25 до 14 дни преди датата на пътуването – 80 % от общата стойност  на пътуването./пакета/
24.1.4. по-малко от 14 дни преди датата на пътуването – 100 % от общата стойност на пътуването/пакета/
25. Пътуващият има право да прекрати договора преди започване на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението за туристическия пакет, пътуващият има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение. Това право Пътуващият може да реализира, ако официалния удостоверителен орган на съответната държава декларира със съответния официален документ наличието на непреодолимите и извънредни обстоятелства.
26. В случай, че Пътуващият прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето ѝ по свое желание, в резултат на свои лични причини и собствено решение , всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.
26.1.При установяване на подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на Потребителя, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки като неустойка 100 % от платените суми по договора.
26.2. При отказ на граничните служби да допуснат влизане или излизане на ПЪТУВАЩИЯ от или в съответната държава, ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност и не дължи възстановяване на сумата заплатена за туристическото пътуване;
26.3. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма-съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и ПРЕВОЗВАЧА и те възстановят на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПЪТУВАЩИЯ.
27. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да сменя превозвача с друг превозвач при причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПЪТУВАЩИЯ в оптимален срок, преди датата на отпътуване.
27.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПЪТУВАЩИЯ.
27.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за изменение на датата, часа или анулация на полета по метеорологични или форсмажорни обстоятелства.
27.3 ТЪРОПЕРАТОРА не носи отговорност пред ПЪТУВАЩИЯ за изгубени вещи по време на пътуването или в хотела, изпуснати полети  и други които са лична отговорност на туриста.ПЪТУВАЩИЯТ е задължен да спазва общите условия за вътреш ред в хотела и авиокомпанията по време на пътуване и  престоя си там.
 VІIІ. РЕКЛАМАЦИИ
28.  В случаи на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя, ПЪТУВАЩИЯ е длъжен незабавно да уведоми и запознае с проблема местният туроператор-Ппедставител както и ръкосводството на хотела по време на престоя там. Рекламациите се правят в  устен или писмен вид и се приемат до 14 дни след приключване на пътуването. За устните рекламациите се съставя съответен протокол , който се подписва от съставителя и пътуващия предявяващ рекламацията.“
29. Всички спорове, касаещи изпълнение на настоящия договор, се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд, алтернативно по правилата на  Договора за туристически пакет, относно информацията, предоставена от Туроператора на Потребителя за решаване на спорове извън съответния съд, в тава число и алтернативно решаване на спорове. 
29.1. Потребителят има право да отправя съобщения, искания или жалби във връзка с изпълнението на туристическия пакет директно до Туроператора или до Туристическия агент, от когото е закупил туристическия пакет.
29.2.Туроператорът може да откаже да намали цената за времето, през което е имало несъответствие на предоставените услуги с договора за туристическия пакет в хипотезата когато докаже, че това несъответствие се дължи на Потребителя.
30. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.
31. Застраховка “Отговорност на туроператора” полица № 03700100003528 от 29.10.2021 г. нa  „ЗД Евроинс” АД
ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА/лимит на обещететние/ Е В РАЗМЕР НА 125 000 BGN ,Застрахователен срок- 1 година от 00:00 часа на 02.11.2021 до 00:00 часа на 01.11.2022г.
IX.ЗАЩИТА  И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ  ДАННИ
32.Туроператорът обработва лични данни на Пътуващите/ Потребителите си, за да предоставя продуктите и услугите, които са заявили и които ползват, за да изпълнява договорните и преддоговорни задължения и да се ползва от правата и задълженията по договора, като например ЕГН, телефон, имена, данни от документ за самоличност, данни за контакт, включително и такива, които са публикувани на формата за контакт, поместена на уеб страницата на Туроператора, електронни адреси за кореспонденция.  Обработката на личните данни са свързани само с упражняването на правата на страната, имаща качеството Пътуващ/ Потребител и лицата, от името на които се сключва договора за организирано пътуване, като Туроператорът при обработката на същите спазва изискванията на европейското и националното законодателство.
32.1. Туроператорът не обработва лични специални категории данни, като генетични, биометрични и други чувствителни данни, с изключение на данни за здравословното състояние за целите на правоотношението, ако такива са необходими.
33. С приемането на настоящите Общи условия се счита, че Потребителят/ Пътуващият подписва Декларация – съгласие за обработка на лични данни, неразделна част от подписания от него Договор и общите условия към него.
33.1 Копие от валидна полица от Застраховка ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА
33.2 Предварителна инфосрмациа за съответното пътуване преди обвързване с договора
33.3 Копие от полетна и друга  полезна информация касаеща пътуването на всеки един се дава няколко дни преди отпътуване заедно с пълният набот от документи съпътстващи го-ваучър за настаняване , полетна информация,застраховка и др.
 
 
 
Х.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
34. Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или анулиран само с двустранни писмени анекси и при спазване на Закона за туризма.
35. За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Законът за задълженията и договорите и действащо законодателство на Р. България.
36.Договорът се изготви в  три  еднообразни екземпляра и се подписа на всяка страница както следва:
 
СОФИЯ
Дата:.................
 
 ЗА ПЪТУВАЩИЯ                                       ЗА ТУРАГЕНТА                                                                                                      ЗА ТУРОПЕРАТОРА.
/организатора/......................                                            ..............................                                                                                                    ..............................
 
                                                                                
 
 
                                                                                                               Допълнение към договора за туристическо пътуване
                                                                                                                                 Декларация за защита на личните данни
                                                                                                                                                   Съгласие
 
С настоящето съгласие долуподписаният/ната………………………………………………………… ЕГН……………. с постоянен адрес……………………………………………………
давам съгласието си на АКВА ТУР БГ ЕООД ЕИК 200437831, да обработва, в това число събира, използва, съхранява и изтрива,  следните мои лични ми данни (моля посочете личните данни, които ще обработвате) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
за целта/-ите на (описание на целта/-ите за ползване на личните данни)……………………………………………… …………
за период от ………………………….  период, в продължение на който личните данни ще се ползват)
и да прехвърля личните ми данни за ползването им в рамките на описаната/-ите тук цел/-и на (наименование, регистрационни данни, данни за връзка с лицето, на което ще бъдат прехвърлени за ползване личните данни, ако е приложимо)………………………………………………………………………………………………………………………………………………
осигурявайки, че личните ми данни се обработват в съответствие с изискванията на Европейския съюз и местното законодателство. Данни за връзка с/със (наименование на дружеството – първоначален получател на личните данни) АКВА ТУР БГ ЕООД  София ул. Здраве 9, ет.1, офис 3
имейл адрес: megashop@aqua-tour.net, тел.+ 359 2 9813133; +359 878 88 66 77
С подписването на настоящото заявявам, че съм запознат/а със следните мои права:
-Право на  информация относно и достъп до личните ми данни, съхранявани от Вас;
-Право да изисквам коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните ми данни;
-Право да възразя срещу обработване поради причини, свързани с мои легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако Администраторът не докаже съществуването на защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред моите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;
●             Право на преносимост на данните;
●             Право на подаване на оплакване през Комисията за защита на личните данни;
●             Право да мога по всяко време да оттегля съгласието си за събирането, обработването и използването на личните данни с действие занапред.
Аз лично съм предоставил личните си данни на (наименование на дружеството – първоначален получател на личните данни). Декларирам,че давам съгласието за ползване на личните данни и на останалите  потребители фигуруращи в подписаният от мен договор,като нося персонална отговорност за това.
Запознат/а съм, че ако желая да упражня своите права, следва да адресирам искането си до ………………, ул. …………..,   имейл: …………. или на посочения физически адрес
Подпис  ..........................................    Място, дата                                                           (Име, Фамилия на физическото лице/