Информация във връзка с договори за туристически пакети

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директива (ЕС) 2015/2302. Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Туристическото дружеството  АКВА ТУР БГ ЕООД с адрес София, ул. Здраве 9, етаж. 1, офис 3, работни дни от 9.30 до 17.00ч., Понеделник - Петък носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло. В съответствие със законовите изисквания дружеството е предприело необходимите мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – Вашето репатриране, в случай на несъстоятелност. По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302&qid=1603796973836

Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:

1.Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия пакет.

2.Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.

3.На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.Телефон за спешна връзка в извънработно време се предоставя от Туроператора преди отпътуването, в зависимост от конкретното пътуване на всеки клиент.

4.Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице, след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.

5.Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и, във всеки случай, не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.

6.Пътуващите могат да прекратят договора без да плащат такса за прекратяването му и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, отговорният за туристическия пакет търговец анулира  туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми.

7.Преди започване на изпълнението на туристическия пакет, пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността  официално обявени и оповестени от мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.

8.Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.

9.Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет, съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.

10.Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.

11.Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.

12.Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството Аква Тур Бг ЕООД се ползва със защита при несъстоятелност в Застрахователна Компания „ Лев Инс“ с полица номер 13062010010962 със застрахователна премия 1 400 000 лева. Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или когато е приложимо, а) Комисия за защита на потребителите: адрес -гр. София, пл. "Славейков" No 4А, ет. 3, 4 и 6, телефон -029330565, имейл -info@kzp.bg;б) Министерство на туризма: адрес -София, ул. "Съборна" No 1, телефон -029046809, имейл -tourism@tourism.government.bg;ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството „Аква Тур БГ“ ЕООД ЮДиректива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма: