ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Декларация за защита на личните данни 

Съгласие 

          С настоящето съгласие долуподписаният/ната …………………………………………………………....................................... ,ЕГН: ……………............ ,
с постоянен адрес: ……………………………………………………....................... давам съгласието си на АКВА ТУР БГ ЕООД, ЕИК: 200437831, да обработва,
в това число събира, използва, съхранява и изтрива  следните мои лични данни (моля посочете личните данни, които ще обработвате):
........................................................................................................................................................................................................................
за целта/-ите на (описание на целта/-ите за ползване на личните данни) ......................................................................................................
за период от ……………………...............  (период, в продължение на който личните данни ще се ползват)

и да прехвърля личните ми данни за ползването им в рамките на описаната/-ите тук цел/ и на  ..........................................................(наименование, регистрационни данни, данни за връзка с лицето, на което ще бъдат прехвърлени за ползване личните данни, ако е приложимо), осигурявайки, че личните ми данни се обработват в съответствие с изискванията на Европейския съюз и местното законодателство.

Данни за връзка с/със (наименование на дружеството – първоначален получател на личните данни):
АКВА ТУР БГ ЕООД София,
ул. Здраве 9, ет.1, офис 3 
и мейл адрес: megashop@aqua-tour.net , тел.+ 359 2 0813133; +359 878 88 66 77; 

С подписването на настоящото заявявам, че съм запознат/а със следните мои права: 
  • Право на информация относно и достъп до личните ми данни, съхранявани от Вас; 
  • Право да изисквам коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните ми данни; 
  • Право да възразя срещу обработване поради причини, свързани с мои легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако Администраторът не докаже съществуването на защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред моите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;
  • Право на преносимост на данните; 
  • Право на подаване на оплакване през Комисията за защита на личните данни; 
  • Право да мога по всяко време да оттегля съгласието си за събирането, обработването и използването на личните данни с действие занапред. 
          Аз лично съм предоставил личните си данни на ......................................... (наименование на дружеството – първоначален получател на личните данни).  Декларирам,че давам съгласието за ползване на личните данни и на останалите потребители, фигуруращи в подписаният от мен договор,като нося персонална отговорност за това. 

         Запознат/а съм, че ако желая да упражня своите права, следва да адресирам искането си до ................................., ул...............…………..,    и мейл: …………...................... или на посочения физически адрес. 


        Място: ................
        Дата: .... ..... ..... .                                                                         Подпис: ................................................
                                                                                                                        (Име, Фамилия на физическото лице)