АНЕКС КЪМ ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

АНЕКС КЪМ ДОГОВОР  ЗА ПАКЕТНО  ПЪТУВАНЕ №
 
Настоящият анекс се сключва между страните  Туроператор в лицето на
Аква Тур БГ ЕООД  и Потребител или Туристически агент -посредник
 
Туроператор: “Аква Тур Бг“ ЕООД с адрес София, бул. Васил Левски 15-17, вписан в Търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 200437831, регистрация за Туроператор  /лиценз/ РКК-01-6268 тел.02 9813133 ел. Поща megashop@aqua-tour.net , МОЛ Румяна Йорданова Юксел
 
Пътуващи по договор:
1,………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………..
 
 
Двете страни  се споразумяха сумата от …..., предплатена от потребителите  по–горепосочения номер на договора да бъде използвана за избрано от тях пътуване, предлагано от Аква Тур БГ ЕООД   в периода до края на 2021 год. Анекса се отнася за всички планувани екскурзии в периода на месеците- март и април , като при необходимост
този период може да бъде продължен. Тези които се ще се възползват от прехвърляне на предплатените суми за бъдещи пътувания този анекс служи като гаранция на депозираната /предплатената сума.
 
Анекса е съставен в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и се прикрепва към първоначалният договор.


----------------------------------------------------------------АНЕКС № 2
                                                              към   ДОГОВОР
 
ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ № ………..
 
Днес 13 Март 2020 г. в гр. София между фирма “АКВА ТУР БГ” ЕООД с идент. № 200437831, с адрес по регистрация и адрес на управление и кореспонденция: гр. София, бул. ”Васил Левски” № 15-17,б-с ц-р "Оскар", ет.1, притежаващо удостоверение за извършване на уроператорска дейност № PKK- 01-6268 , представлявано от Румяна Евтимова - управител , наричано по-долу ТУРОПЕРАТОР, от една страна и от друга страна:
1.
2.
Гр София                                              Мобилен тел: ................
 
наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ се постигна съгласие и се сключи настоящият анекс към договора за следното:
 
I. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИЯТ АНЕКС  
 
1.ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ еднократно да промени датите по вече договореното организирано туристическо пътуване по дестинация Анталия при условията на подписаният договор .
 
II. ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
2.  ДАТИ  :
 
 
Дата на   Час на   Начален/     Маршрут         Дата на   Дни Вид трансп.   Категория   Отлич.
тръгване тръгване   Краен пункт                 пристигане престой средство             знаци
                                    Y   OK
                                    Y   OK
 
   3. Не се допускат промени във вида на настаняване и първоначално договореният хотел и дестинация
  
   4. Разликата в цените по променените дати е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯТ  и следва да бъде заплатена в срок до НЯМА
 
   5. Всички останали срокове и договорености по първоначално подписаният договор за организирано туристическо пътуване остават без промени .
 
   6. ТУРОПЕРАТОРЪТ  не гарантира места за самолет и хотелско настаняване при изчерпване на наличностите за конкретна дата .
 
                  ПЪТУВАЩИЯТ ДЕКЛАРИРА , ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО ПРОМЯНАТА НА ДАТИТЕ ПО РЕЗЕРВАЦИЯТА , СЪГЛАСЕН Е ДА ЗАПЛАТИ ВСИЧКИ ВЪЗНИКНАЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНАТА НА ДАТИТЕ НА ОТПЪТУВАНЕ И ВРЪЩАНЕ , КАКТО И ЧЕ ВСИЧКИ НОВОВЪЗНИКНАЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВА СЛЕД ПОДПИСВАНЕ НА ТОЗИ АНЕКС НЕ ПРОМЕНЯТ УСЛОВИЯТА ПО ДОГОВОРА КАКТО И ДАТИТЕ , ХОТЕЛИТЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО ИМ .
 
 
СОФИЯ
 
Дата:. 13 Март 2020
 

ЗА ПЪТУВАЩИЯ                                                             ЗА ТУРАГЕНТА                                                            ЗА ТУРОПЕРАТОРА
 
/организатора/......................                                                               ......................................                                                       .............................................